Edonaze

A ma ze evbo omwan, a wiri

Irhuemwin - Lessons

Understanding Money in Edonaze

Posted by Edonaze on July 1, 2011 at 4:30 PM

Understanding Money in Edonaze

By Uwagboe Ogieva

July 1, 2011

 

 

(x 10) vb’ihe igbe / (=)r (Edo)

N:K

(Naira & Kobo)English

Itọrọ ọkpa x 10  = Isele ọkpa

N00:10K

One  kobo x 10 = Ten kobo

Isele ọkpa x 10 = Enaira ọkpa

N01:00K

Ten kobo x 10 = One naira

Enaira ọkpa x 10 =  ikpen isen

N10:00K

One naira x 10 = Ten naira

Ikpen isen x 10 = ikpen ekigbesiyeha(Ukhionmwen Ẹkpo)

N100:00K

Ten naira x 10 = hundred  naira

(Ukhionmwen Ẹkpo)Ikpen ekigbesiyeha x 10 = Ẹkpo isen (5)

N1,000:00K

Hundred naira x 10 = One thousand naira

Ẹkpo isen x 10 = Ẹkpo ekigbesiyeha (50)

N10,000:00K

One thousand naira x 10 = Ten thousand naira

Ẹkpo ekigbesiyeha x 10 = Ẹkpo iyisen isen (500)

N100,000:00K

Ten thousand naira x 10 = hundred thousand naira

Ẹkpo iyisen isen x 10 = Ẹkpo arriaisen isen (5000)

N1,000,000:00K

Hundred thousand naira x 10 = One million naira

Ẹkpo arriaisen isen x 10 = Ẹkpo arriaisen ekigbesiyeha (50,000)

N10,000,000:00K

One million naira x 10 = Ten million naira

Ẹkpo arriaisen ekigbesiyeha x 10 = Ẹkpo arriaisen iyisen isen (500,000)

N100,000,000:00K

Ten million naira x 10 = Hundred million naira

Ẹkpo arriaisen iyisen isen  x 10 = Ẹkpo ẹbo isen (5,000,000)

N1,000,000,000:00K

Hundred million naira x 10 = One Billion naira

Ẹkpo bo isen  x 10 = Ẹkpo ẹbo ekigbesiyeha (50,000,000)

N10,000,000,000:00K

One Billion naira x 10 = Ten Billion naira

Ẹkpo bo ekigbesiyeha x 10 = Ẹkpo ẹbo iyisen isen (500,000,000)

N100,000,000,000:00K

Ten Billion naira x 10 = Hundred Billion naira

Ẹkpo bo iyisen isen x 10 = Ẹkpo ẹbo arriaisen isen (5,000,000,000)

..N1,000,000,000,000:00K..

Hundred Billion naira x 10 = One Trillion

 

 

Itọrọ

Kobo

Isele

Note

(Naira#:K)

1

1

1

 

 

#00:01K

2

10

10

1

 

#00:10K

3

100

100

10

1

#01:00K

4

1000

1000

100

10

#10:00K

5

10,000

10,000

1000

100

#100:00K

6

100,000

100,000

10,000

1000

#1000:00K

7

1,000,000

1,000,000

100,000

10,000

#10,000:00K

8

10,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000

#100,000:00K

9

100,000,000

100,000,000

10,000,000

1,000,000

#1,000,000:00K

10

1,000,000,000

1,000,000,000

100,000,000

10,000,000

#10,000,000:00K

11

10,000,000,000

10,000,000,000

1,000,000,000

100,000,000

#100,000,000:00K

12

100,000,000,000

100,000,000,000

10,000,000,000

1,000,000,000

#1,000,000,000:00K

13

1,000,000,000,000

1,000,000,000,000

100,000,000,000

10,000,000,000

#10,000,000,000:00K

14

10,000,000,000,000

10,000,000,000,000

1,000,000,000,000

100,000,000,000

#100,000,000,000:00K

15

100,000,000,000,000

100,000,000,000,000

10,000,000,000,000

1,000,000,000,000

#1,000,000,000,000:00K

16

1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000

10,000,000,000,000

#10,000,000,000,000:00K

17

10,000,000,000,000,000

10,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000

#100,000,000,000,000:00K

18

100,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000

10,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000

#1,000,000,000,000,000:00K

19

1,000,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000

10,000,000,000,000,000

#10,000,000,000,000,000:00K

20

 10,000,000,000,000,000,000

 10,000,000,000,000,000,000

 1,000,000,000,000,000,000

 100,000,000,000,000,000

 #100,000,000,000,000,000:00K

 

 

Isele = Coin/Cent /10kobo

 


 

 

X......

 

Isele = Coin/Cent /10kobo

Equivalent in (Note)

Equivalent in (Ikpen=2x/x2)

Naira(#): Kobo

1

Isele..

ọkpa

ten kobo

 

#00:10k

2

Isele

eva

twenty kobo

 

#00:20k

3

Isele

eha

thirty kobo

 

#00:30k

4

Isele

enen

forty kobo

 

#00:40k

5

Isele

isen

fifty kobo

 

#00:50k

6

Isele

ehan

sixty kobo

 

#00:60k

7

Isele

ihinron

seventy kobo

 

#00:70k

8

Isele

erenren

eighty kobo

 

#00:80k

9

Isele

ihinrin

ninety kobo

 

#00:90k

10

Isele

igbe

One naira

 

#01:00k

11

Isele

owọrọ

One naira ten kobo

 

#01:10k

12

Isele

iweva

One naira twenty kobo

 

#01:20k

13

Isele

iweha

One naira thirty kobo

 

#01:30k

14

Isele

iwenen

One naira forty kobo

 

#01:40k

15

Isele

ekesugie

One naira fifty kobo

 

#01:50k

16

Isele

enen ẹi rrọ vbe ugie

One naira sixty kobo

 

#01:60k

17

Isele

eha ẹi rrọ vbe ugie

One naira seventy kobo

 

#01:70k

18

Isele

eva ẹi rrọ vbe ugie

One naira eighty kobo

 

#01:80k

19

Isele

ọkpa ẹi rrọ vbe ugie

One naira ninety kobo

 

#01:90k

20

Isele

ugie

Two naira

Ikpen ọkpa

#02:00k

21

Isele

ọkpa yaen ugie

Two naira ten kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ọkpa

#02:10k

22

Isele

eva yaen ugie

Two naira twenty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele eva

#02:20k

23

Isele

eha yaen ugie

Two naira thirty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele eha

#02:30k

24

Isele

enen yaen ugie

Two naira forty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele enen

#02:40k

25

Isele

isen yaen ugie

Two naira fifty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele isen

#02:50k

26

Isele

enen ẹi rrọ vbe ọgban

Two naira sixty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ehan

#02:60k

27

Isele

eha ẹi rrọ vbe ọgban

Two naira seventy kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ihinrin

#02:70k

28

Isele

eva ẹi rrọ vbe ọgban

Two naira eighty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ihinron

#02:80k

29

Isele

ọkpa ẹi rrọ vbe ọgban

Two naira ninety kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ihinrin

#02:90k

30

Isele

ọgban

Three naira

Ikpen ọkpa vbe isele igbe

#03:00k

31

Isele

ọkpa yaen ọgban

Three naira ten kobo

Ikpen ọkpa vbe isele oworo

#03:10k

32

Isele

eva yaen ọgban

Three naira twenty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele iweva

#03:20k

33

Isele

eha yaen ọgban

Three naira thirty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele iweha

#03:30k

34

Isele

enen yaen ọgban

Three naira forty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele iwenen

#03:40k

35

Isele

isen yaen ọgban

Three naira fifty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ekesugie

#03:50k

36

Isele

enen ẹi rrọ vbe iyeva

Three naira sixty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele enen ẹi rrọ vb’ugie

#03:60k

37

Isele

eha ẹi rrọ vbe iyeva

Three naira seventy kobo

Ikpen ọkpa vbe isele eha ẹi rrọ vb’ugie

#03:70k

38

Isele

eva ẹi rrọ vbe iyeva

Three naira eighty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele eva ẹi rrọ vb’ugie

#03:80k

39

Isele

ọkpa ẹi rrọ vbe iyeva

Three naira ninety kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ọkpa ẹi rrọ vb’ugie

#03:90k

40

Isele

iyeva

Four naira

Ikpen eva

#04:00k

41

Isele

ọkpa yaen iyeva

Four naira ten kobo

Ikpen eva vbe isele ọkpa

#04:10k

42

Isele

eva yaen iyeva

Four naira twenty kobo

Ikpen eva vbe isele eva

#04:20k

43

Isele

eha yaen iyeva

Four naira thirty kobo

Ikpen eva vbe isele eha

#04:30k

44

Isele

enen yaen iyeva

Four naira forty kobo

Ikpen eva vbe isele enen

#04:40k

45

Isele

isen yaen iyeva

Four naira fifty kobo

Ikpen eva vbe isele isen

#04:50k

46

Isele

enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha

Four naira sixty kobo

Ikpen eva vbe isele ehan

#04:60k

47

Isele

eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha

Four naira seventy kobo

Ikpen eva vbe isele ihinron

#04:70k

48

Isele

eva ẹi rrọ vbe ekigbe s´iyeha

Four naira eighty kobo

Ikpen eva vbe isele ehẹnhẹn

#04:80k

49

Isele

ọkpa ẹi rrọ vbe ekigbesiyeha

Four naira ninety kobo

Ikpen eva vbe isele ihinrin

#04:90k

50

Isele

ekigbesiyeha

Five naira

Ikpen eva vbe isele igbe

#05:00k

51

Isele

ọkpa yaen ekigbesiyeha

Five naira ten kobo

Ikpen eva vbe isele oworo

#05:10k

52

Isele

eva yaen ekigbesiyeha

Five naira twenty kobo

Ikpen eva vbe isele iweva

#05:20k

53

Isele

eha yaen ekigbesiyeha

Five naira thirty kobo

Ikpen eva vbe isele iweha

#0530k

54

Isele

enen yaen ekigbesiyeha

Five naira forty kobo

Ikpen eva vbe isele iwenen

#05:40k

55

Isele

isen yaen ekigbesiyeha

Five naira fifty kobo

Ikpen eva vbe isele ekesugie

#05:50k

56

Isele

enen ẹi rrọ vbe iyeha

Five naira sixty kobo

Ikpen eva vbe isele enen ẹi rrọ vb’ugie

#05:60k

57

Isele

eha ẹi rrọ vbe iyeha

Five naira seventy kobo

Ikpen eva vbe isele eha ẹi rrọ vb’ugie

#05:70k

58

Isele

eva ẹi rrọ vbe iyeha

Five naira eighty kobo

Ikpen eva vbe isele eva ẹi rrọ vb’ugie

#05:80k

59

Isele

ọkpa ẹi rrọ vbe iyeha

Five naira ninety kobo

Ikpen eva vbe isele ọkpa ẹi rrọ vb’ugie

#05:90k

60

Isele

iyeha

Six naira

Ikpen eha

#06:00k

61

Isele

ọkpa yaen iyeha

Six naira ten kobo

Ikpen eha vbe isele ọkpa

#06:10k

62

Isele

eva yaen iyeha

Six naira twenty kobo

Ikpen eha vbe isele eva

#06:20k

63

Isele

eha yaen iyeha

Six naira thirty kobo

Ikpen eha vbe isele eha

#06:30k

64

Isele

enen yaen iyeha

Six naira forty kobo

Ikpen eha vbe isele enen

#06:40k

65

Isele

isen yaen iyeha

Six naira fifty kobo

Ikpen eha vbe isele isen

#06:50k

66

Isele

enen ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen

Six naira sixty kobo

Ikpen eha vbe isele ehan

#06:60k

67

Isele

eha ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen

Six naira seventy kobo

Ikpen eha vbe isele ihinron

#06:70k

68

Isele

eva ẹi rrọ vbe ekigbesiyenen

Six naira eighty kobo

Ikpen eha vbe isele erenren

#06:80k

69

Isele

ọkpa ẹi rrọ vbeekigbesiyenen

Six naira ninety kobo

Ikpen eha vbe isele ihinrin

#06:90k

70

Isele

ekigbesiyenen

Seven naira

Ikpen eha vbe isele igbe

#07:00k

71

Isele

ọkpa yaen ekigbesiyenen

Seven naira ten kobo

Ikpen eha vbe isele oworo

#07:10k

72

Isele

eva yaen ekigbesiyenen

Seven naira twenty kobo

Ikpen eha vbe isele iweva

#07:20k

73

Isele

eha yaen ekigbesiyenen

Seven naira thirty kobo

Ikpen eha vbe isele iweha

#07:30k

74

Isele

enen yaen ekigbesiyenen

Seven naira forty kobo

Ikpen eha vbe isele iwenen

#07:40k

75

Isele

isen yaen ekigbesiyenen

Seven naira fifty kobo

Ikpen eha vbe isele ekesugie

#07:50k

76

Isele

enen ẹi rrọ vbe iyenen

Seven naira sixty kobo

Ikpen eha vbe isele enen ẹi rrọ vbe ugie

#07:60k

77

Isele

eha ẹi rrọ vbe iyenen

Seven naira seventy kobo

Ikpen eha vbe isele eha ẹi rrọ vbe ugie

#07:70k

78

Isele

eva ẹi rrọ vbe iyenen

Seven naira eighty kobo

Ikpen eha vbe isele eva ẹi rrọ vbe ugie

#07:80k

79

Isele

ọkpa ẹi rrọ vbe iyenen

Seven naira ninety kobo

Ikpen eha vbe isele ọkpa ẹi rrọ vbe ugie

#07:90k

80

Isele

iyenen

Eight naira

Ikpen enen

#08:00k

81

Isele

ọkpa yaen iyenen

Eight naira ten kobo

Ikpen enen vbe isele ọkpa

#08:10k

82

Isele

eva yaen iyenen

Eight naira twenty kobo

Ikpen enen vbe isele eva

#08:20k

83

Categories: General info

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2 Comments

Reply Nololurge
10:20 AM on August 18, 2022 
ivermectin pour on Levitra Generique Danger
Reply orepehecy
2:24 PM on July 29, 2022 
cialis generic 100mg Cialis Tadalafil